Color Name and Code

Tone Hồng

Tên: PINK
Code: #FFC0CB
Sản Phẩm: none

Tên: LIGHTPINK
Code: #FFB6C1
Sản Phẩm: none

 

 

HOTPINK

#FF69B4

RGB(255, 105, 180)

 

DEEPPINK

#FF1493

RGB(255, 20, 147)

 

MEDIUMVIOLETRED

#C71585

RGB(199, 21, 133)

 

PALEVIOLETRED

#DB7093

Tên: PALEVIOLETRED
Code: #DB7093
Sản Phẩm: none

Tên: TURKISH ROSE (Hồng Thổ)
Code: #B27482
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc, dino

Tone Trắng

Tên: WHITE
Code: #FFFFFF
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc, dino

Tên: SNOW
Code: #FFFAFA
Sản Phẩm: none

Tên: HONEYDEW
Code#F0FFF0
Sản Phẩm: none

 

 

HONEYDEW

#F0FFF0

RGB(240, 255, 240)

 

MINTCREAM

#F5FFFA

RGB(245, 255, 250)

 

AZURE

#F0FFFF

RGB(240, 255, 255)

 

ALICEBLUE

#F0F8FF

RGB(240, 248, 255)

 

GHOSTWHITE

#F8F8FF

RGB(248, 248, 255)

 

WHITESMOKE

#F5F5F5

RGB(245, 245, 245)

 

SEASHELL

#FFF5EE

RGB(255, 245, 238)

 

BEIGE

#F5F5DC

RGB(245, 245, 220)

 

OLDLACE

#FDF5E6

RGB(253, 245, 230)

 

FLORALWHITE

#FFFAF0

RGB(255, 250, 240)

 

IVORY

#FFFFF0

RGB(255, 255, 240)

    

Tên: ANTIQUEWHITE
Code: #FAEBD7
Sản Phẩm: none

Tên: LINEN
Code: #FAF0E6
Sản Phẩm: none

Tên: SWIRL (Trắng Ngà)
Code: #CECAC2
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc, dino

Tên: LAVENDERBLUSH
Code: #FFF0F5
Sản Phẩm: none

Tên: MISTYROSE
Code: #FFE4E1
Sản Phẩm: none

Tone Đỏ

 

Tên: 49ers Red
Code: #AA0000
Sản Phẩm: none

Tên: Airbnb
Code: #FD5C63
Sản Phẩm: none

Tên: Ajax Red
Code:
#D2122E
Sản Phẩm: none

Tên: Pohutukawa (Đỏ Ánh Hồng)
Code:
#9D061A
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, cotton hàn

Tên: Amaranth
Code: #E52B50
Sản Phẩm: none

Tên: Alizarin Crimson
Code: #E32636
Sản Phẩm: none

 

Tên: American Rose
Code: #FF033E
Sản Phẩm: none

Tên: Angels Red
Code: #BA0021
Sản Phẩm: none

Tên: Apricot
Code: #FBCEB1
Sản Phẩm: none

Tên: Arsenal Red
Code: #EF0107
Sản Phẩm: none

Tên: Auburn
Code: #A52A2A
Sản Phẩm: none

Tên: AZ Cardinals Red
Code: #97233F
Sản Phẩm: none

Tên: Barn Red
Code: #7C0A02
Sản Phẩm: none

Tên: Bills Red
Code: #C60C30
Sản Phẩm: none

Tên: Blood Red
Code: #660000
Sản Phẩm: none

Tên: BU Scarlet
Code: #660000
Sản Phẩm: none

Tên: Burgundy
Code: #800020
Sản Phẩm: none

Tên: Candy Apple Red
Code: #FF0800
Sản Phẩm: none

Tên: Cardinal Red
Code: #C41E3A
Sản Phẩm: none

Tên: Carmine
Code: #960018
Sản Phẩm: none

Tên: Carnelian
Code: #B31B1B
Sản Phẩm: none

Tên: Chiefs Red
Code: #E31837
Sản Phẩm: none

Tên: Chili Red
Code: #E23D28
Sản Phẩm: none

Tên: Chocolate Cosmos
Code: #58111A
Sản Phẩm: none

Tên: Cincinnati Red
Code: #C6011F
Sản Phẩm: none

Tên: Cinnabar
Code: #E44D2E
Sản Phẩm: none

Tên: Coke Red
Code: #F40009
Sản Phẩm: none

Tên: Coquelicot
Code: #FF3800
Sản Phẩm: none

Tên: Coral
Code: #FF7F50
Sản Phẩm: none

Tên: Cornell Red
Code: #B31B1B
Sản Phẩm: none

Tên: Crayola Red
Code: #EE204D
Sản Phẩm: none

Tên: Old Brick (Đỏ Đô)
Code: #8B202B
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá

 

 

#DC143C copied!

Crimson

 

#8B0000 copied!

Dark Red

 

#E9967A copied!

Dark Salmon

 

#FF003F copied!

Electric Crimson

 

#a71930 copied!

Falcons Red

 

#B22222 copied!

Fire Brick

 

#CE2029 copied!

Fire Engine Red

 

#E25822 copied!

Flame

 

#FF004F copied!

Folly

 

#FF00FF copied!

Fuschia

 

#733635 copied!

Garnet

 

#A51C30 copied!

Harvard Crimson

 

#F400A1 copied!

Hollywood Cerise

 

#e41c38 copied!

Husker Red

 

#ED2939 copied!

Imperial Red

 

#CD5C5C copied!

Indian Red

 

#CF1020 copied!

Lava

 

#F08080 copied!

Light Coral

 

#FFA07A copied!

Light Salmon

 

#c8102E copied!

Liverpool Red

 

#E62020 copied!

Lust

 

#A50021 copied!

Madder

 

#FF0090 copied!

Magenta

 

#C04000 copied!

Mahogany

 

#DA291C copied!

Man Utd Red

 

#800000 copied!

Maroon

 

#C71585 copied!

Medium Violet Red

 

#A31F34 copied!

MIT Red

 

#F2003C copied!

Munsell Red

 

#AB0003 copied!

Nationals Red

 

#C40233 copied!

NCS Red

 

#841617 copied!

Oklahoma Crimson

 

#FF4500 copied!

Orange Red

 

#841617 copied!

OU Crimson Red

 

#800020 copied!

Oxblood

 

#DB7093 copied!

Pale Violet Red

 

#ED2939 copied!

Pantone Red

 

#990000 copied!

Penn Red

 

#C81D11 copied!

Persian Red

 

#FE28A2 copied!

Persian Rose

 

#E81828 copied!

Phillies Red

 

#ED1C24 copied!

Pigment Red

 

#e60023 copied!

Pinterest Red

 

#E30B5C copied!

Raspberry

 

#FF0000 copied!

Red

 

#BD3039 copied!

Red Sox Red

 

#A45A52 copied!

Redwood

 

#FF007F copied!

Rose

 

#C21E56 copied!

Rose Red

 

#65000B copied!

Rosewood

 

#CC0000 copied!

Rosso Corsa

 

#E0115F copied!

Ruby

 

#80461B copied!

Russet

 

#B7410E copied!

Rust

 

#DA2C43 copied!

Rusty Red

 

#FA8072 copied!

Salmon

 

#BC3F4A copied!

Sanguine

 

#FF2400 copied!

Scarlet

 

#E60026 copied!

Spanish Red

 

#cc0000 copied!

Target Red

 

#CD5700 copied!

Tawny

 

#F88379 copied!

Tea Rose

 

#E2725B copied!

Terra Cotta

 

#FF6347 copied!

Tomato

 

#A91101 copied!

Turkey Red

 

#7C3030 copied!

Tuscan Red

 

#C80815 copied!

Venetian Red

 

#E34234 copied!

Vermillion

 

#e4181e copied!

Virgin Lust

 

#722F37 copied!

Wine

 

#FF0000 copied!

Youtube Red

 

Tone Xám

Tên: GRAINSBORO
Code: #DCDCDC
Sản Phẩm: none

Tên: LIGHTGRAY
Code: #D3D3D3
Sản Phẩm: none

Tên: SILVER (Xám Bạc)
Code: #C0C0C0
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, dino

Tên: DARKGRAY
Code: #A9A9A9
Sản Phẩm: none

Tên: SLATEGRAY
Code:#708090
Sản Phẩm: none

Tên: STORM GREY (Xám ánh xanh)
Code: #787C8B
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, dino

Tên: DARKSLATEGRAY
Code: #2F4F4F
Sản Phẩm: none

Tên: Stack (Xám ánh lục)
Code: #828A82
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, dino

 

 

GRAY

#808080

RGB(128, 128, 128)

 

DIMGRAY

#696969

RGB(105, 105, 105)

 

LIGHTSLATEGRAY

#778899

RGB(119, 136, 153)

 

 

 

BLACK

#000000

RGB(0, 0, 0)

Tone Nâu

Tên: CLOUDY (Nâu Ám)
Code: #ACA29D
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc, dino

Tên: CORNSILK
Code: #FFF8DC
Sản Phẩm: none

Tên: BLANCHEDALMOND
Code: #FFEBCD
Sản Phẩm: none

Tên: BISQUE
Code: #FFE4C4
Sản Phẩm: none

Tên: NAVAJOWHITE
Code: #FFDEAD
Sản Phẩm: none

Tên: WHEAT
Code: #F5DEB3
Sản Phẩm: none

Tên: BURLYWOOD
Code: #DEB887
Sản Phẩm: none

Tên: TAN
Code: #D2B48C
Sản Phẩm: none

Tên: PHARLAP (Nâu Đất)
Code: #9F887D
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc, dino

 

 

ROSYBROWN

#BC8F8F

RGB(188, 143, 143)

 

SANDYBROWN

#F4A460

RGB(244, 164, 96)

 

GOLDENROD

#DAA520

RGB(218, 165, 32)

 

DARKGOLDENROD

#B8860B

RGB(184, 134, 11)

 

PERU

#CD853F

RGB(205, 133, 63)

 

CHOCOLATE

#D2691E

RGB(210, 105, 30)

 

SADDLEBROWN

#8B4513

RGB(139, 69, 19)

 

SIENNA

#A0522D

RGB(160, 82, 45)

 

BROWN

#A52A2A

RGB(165, 42, 42)

 

MAROON

#800000

RGB(128, 0, 0)

Tone Xanh Lá

Tên: Android Green
Code: #32DE84
Sản Phẩm: none

#4B5320 copied!

Army Green

Tên: Artichoke
Code: #8F9779
Sản Phẩm: none

Tên: Artichoke Green
Code: #4B6F44
Sản Phẩm: none


#87A96B copied!

Asparagus

 

#568203 copied!

Avocado

 

#006A4E copied!

Bottle Green

 

#66FF00 copied!

Bright Green

 

#4FFFB0 copied!

Bright Mint

 

#1B4D3E copied!

Brunswick Green

 

#17B169 copied!

Carlsberg Green

 

#00563B copied!

Castleton Green

 

#ACE1AF copied!

Celadon

 

#018749 copied!

Celtic FC Green

 

#7FFF00 copied!

Chartreuse

 

#1CAC78 copied!

Crayola Green

 

#008B8B copied!

Dark Cyan

 

#006400 copied!

Dark Green

 

#4A5D23 copied!

Dark Moss Green

 

#556B2F copied!

Dark Olive Green

 

#03C03C copied!

Dark Pastel Green

 

#8FBC8B copied!

Dark Sea Green

 

#00693E copied!

Dartmouth Green

 

#004953 copied!

Eagles Midnight Green

 

#50C878 copied!

Emerald

 

#00FF40 copied!

Erin

 

#4D5D53 copied!

Feldgrau

 

#71BC78 copied!

Fern

 

#4F7942 copied!

Fern Green

 

#228B22 copied!

Forest Green

 

#00AB66 copied!

GO Green

 

#008000 copied!

Green

 

#DADD98 copied!

Green Earth

 

#ADFF2F copied!

Green Yellow

 

#3FFF00 copied!

Harlequin

 

#008200 copied!

Heineken Green

 

#49796B copied!

Hooker's Green

 

#8cc751 copied!

HTC Green

 

#355E3B copied!

Hunter Green

 

#138808 copied!

India Green

 

#009000 copied!

Islamic Green

 

#00A86B copied!

Jade

 

#00573F copied!

Jets Gotham Green

 

#367c2b copied!

John Deere Green

 

#29AB87 copied!

Jungle Green

 

#4CBB17 copied!

Kelly Green

 

#004526 copied!

Lacoste Green

 

#A9BA9D copied!

Laurel Green

 

#7CFC00 copied!

Lawn Green

 

#90EE90 copied!

Light Green

 

#20B2AA copied!

Light Sea Green

 

#00FF00 copied!

Lime

 

#32CD32 copied!

Lime Green

 

#0BDA51 copied!

Malachite

 

#74C365 copied!

Mantis

 

#66CDAA copied!

Medium Aquamarine

 

#3CB371 copied!

Medium Sea Green

 

#00FA9A copied!

Medium Spring Green

 

#3EB489 copied!

Mint

 

#8A9A5B copied!

Moss Green

Tên: Moss Green
Code: #8A9A5B
Sản Phẩm: none

Tên: Te Papa Green (Rêu Tối)
Code: #1F3D37
Sản Phẩm: Thảm Chiếc Lá

Tên: Munsell Green
Code: #00A877
Sản Phẩm: none

#00A877 copied!

Munsell Green

 

#317873 copied!

Myrtle Green

 

#009F6B copied!

NCS Green

 

#39FF14 copied!

Neon Green

 

#808000 copied!

Olive

 

#6B8E23 copied!

Olive Drab

 

#01411C copied!

Pakistan Green

 

#98FB98 copied!

Pale Green

 

#00AD83 copied!

Pantone Green

 

#50C878 copied!

Paris Green

 

#00A693 copied!

Persian Green

 

#00A550 copied!

Pigment Green

 

#01796F copied!

Pine Green

 

#009900 copied!

Recycling Green

 

#6C7C59 copied!

Reseda Green

 

#444C38 copied!

Rifle Green

 

#679267 copied!

Russian Green

 

#043927 copied!

Sacramento State Green

 

#76FF7A copied!

Screamin' Green

 

#2E8B57 copied!

Sea Green

 

#55DD33 copied!

SGBUS Green

 

#009E60 copied!

Shamrock Green

 

#009150 copied!

Spanish Green

 

#1DB954 copied!

Spotify Green

 

#006241 copied!

Starbucks Green

 

#40a829 copied!

TD Ameritrade

 

#D0F0C0 copied!

Tea Green

 

#008080 copied!

Teal

 

#00853E copied!

UNT Green

 

#014421 copied!

UP Forest Green

 

#00674b copied!

Whole Foods Green

 

#9ACD32 copied!

Yellow Green

Tone Tím

Tên: LAVENDER
Code: #E6E6FA
Sản Phẩm: none

Tên: THISTLE
Code: #D8BFD8
Sản Phẩm: none

Tên: PLUM
Code: #DDA0DD
Sản Phẩm: none

Tên: VIOLET
Code: #EE82EE
Sản Phẩm: none

Tên: DARKMAGENTA
Code: #8B008B
Sản Phẩm: none

Tên: BERRY WINE (Rượu Berry)
Code: 551B47
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, bọc topper, topper dino

Tên: PURPLE
Code: #800080
Sản Phẩm: none

Tên: TAWNY PORT (Tím Sẫm)
Code: #862352
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, bọc topper, topper dino

Tên: ORCHID
Code: #DA70D6
Sản Phẩm: none

Tên: FUCHSIA
Code: #FF00FF
Sản Phẩm: none
 

 

 

MAGENTA

#FF00FF

RGB(255, 0, 255)

 

MEDIUMORCHID

#BA55D3

RGB(186, 85, 211)

 

MEDIUMPURPLE

#9370DB

RGB(147, 112, 219)

 

REBECCAPURPLE

#663399

RGB(102, 51, 153)

 

BLUEVIOLET

#8A2BE2

RGB(138, 43, 226)

 

DARKVIOLET

#9400D3

RGB(148, 0, 211)

 

DARKORCHID

#9932CC

RGB(153, 50, 204)

    
 

INDIGO

#4B0082

RGB(75, 0, 130)

 

SLATEBLUE

#6A5ACD

RGB(106, 90, 205)

 

DARKSLATEBLUE

#483D8B

RGB(72, 61, 139)

 

MEDIUMSLATEBLUE

#7B68EE

RGB(123, 104, 238)

Tone Xanh Dương

Tên: Aero
Code: #7CB9E8
Sản Phẩm: none


#00308F copied!

Air Force Blue

 

#72A0C1 copied!

Air Superiority Blue

 

#F0F8FF copied!

Alice Blue

Tên: Aqua
Code: #00FFFF
Sản Phẩm: none

Tên: Light Aqua
Code: #94D2D7
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, topper dino

Tên: Aquamarine
Code: #7FFFD4
Sản Phẩm: none

#6CB4EE copied!

Argentinan Blue

 

#002D62 copied!

Astros Navy

 

#007FFF copied!

Azure

 

#89CFF0 copied!

Baby Blue

 

#0066b2 copied!

Bayern Blue

 

#0000FF copied!

Blue

 

#318CE7 copied!

Blue De France

 

#5072A7 copied!

Blue Yonder

 

#6699CC copied!

Blue-Gray

 

#0039a6 copied!

Boeing Blue

 

#13274F copied!

Braves Navy

 

#0a2351 copied!

Brewers Blue

 

#002244 copied!

Broncos Navy

 

#3457D5 copied!

Byzantine Blue

 

#5F9EA0 copied!

Cadet Blue

 

#A3C1AD copied!

Cambridge Blue

 

#00BFFF copied!

Capri

 

#4B9CD3 copied!

Carolina Blue

 

#B2FFFF copied!

Celeste

 

#2a52be copied!

Cerulean

 

#034694 copied!

Chelsea Blue

 

#0CAFFF copied!

Chlorine Blue

 

#0047AB copied!

Cobalt Blue

 

#002244 copied!

College Navy

 

#B9D9EB copied!

Columbia Blue

 

#6495ED copied!

Cornflower Blue

 

#1F75FE copied!

Crayola Blue

 

#0E3386 copied!

Cubs Blue

 

#00FFFF copied!

Cyan

 

#041E42 copied!

Dallas Cowboys Blue

 

#00008B copied!

Dark Blue

 

#00CED1 copied!

Dark Turquoise

 

#00BFFF copied!

Deep Sky Blue

 

#1F305E copied!

Delft Blue

 

#0076CE copied!

Dell Blue

 

#1560bd copied!

Denim

 

#1E90FF copied!

Dodger Blue

 

#005A9C copied!

Dodgers Blue

 

#008E97 copied!

Dolphins Aqua

 

#007791 copied!

Duck Blue

 

#012169 copied!

Duke Blue

 

#1034A6 copied!

Egyptian Blue

 

#7DF9FF copied!

Electric Blue

 

#6F00FF copied!

Electric Indigo

 

#003399 copied!

Everton Blue

 

#1877F2 copied!

Facebook Blue

 

#15f4ee copied!

Fluorescent Blue

 

#2c3968 copied!

Ford Blue

 

#073980 copied!

General Motors Blue

 

#6082B6 copied!

Glaucous

 

#5D76A9 copied!

Grizzlies Blue

 

#0530ad copied!

IBM Blue

 

#99FFFF copied!

Ice Blue

 

#4C516D copied!

Independence

 

#3F00FF copied!

Indigo

 

#00416A copied!

Indigo Dye

 

#0071c5 copied!

Intel Blue

 

#002fa7 copied!

International Klein Blue

 

#5A4FCF copied!

Iris

 

#004687 copied!

KC Royals Blue

 

#545AA7 copied!

Liberty

 

#ADD8E6 copied!

Light Blue

Tên: Light Cyan
Code: #E0FFFF
Sản Phẩm: none

Tên: Shakespeare (Xanh Trời)
Code: #4EA6CE
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, topper dino

Tên: Light Sky Blue
Code: #87CEFA
Sản Phẩm: none

#B0C4DE copied!

Light Steel Blue

 

#004792 copied!

Lowes Blue

 

#0077c0 copied!

Magic Blue

 

#6050DC copied!

Majorelle Blue

 

#E1EBEE copied!

Marian Blue

 

#00538C copied!

Mavericks Blue

 

#73C2FB copied!

Maya Blue

 

#0000CD copied!

Medium Blue

 

#7B68EE copied!

Medium Slate Blue

 

#48D1CC copied!

Medium Turquoise

 

#002D72 copied!

Mets Blue

 

#191970 copied!

Midnight Blue

 

#002244 copied!

Millenium Blue

 

#8DA399 copied!

Morning Blue

 

#0093AF copied!

Munsell Blue

 

#000080 copied!

Navy

 

#4D4DFF copied!

Neon Blue

 

#A4DDED copied!

Non-Photo Blue

 

#002147 copied!

Oxford Blue

 

#1ca9c9 copied!

Pacific Blue

 

#AFEEEE copied!

Pale Turquoise

 

#0018A8 copied!

Pantone Blue

 

#002244 copied!

Patriots Nautical Blue

 

#005f69 copied!

Peacock Blue

 

#011F5B copied!

Penn Blue

 

#CCCCFF copied!

Periwinkle

 

#1C39BB copied!

Persian Blue

 

#000f89 copied!

Phthalo

 

#2E2787 copied!

Picotee Blue

 

#224C98 copied!

Polynesian Blue

 

#00428c copied!

Porto Blue

 

#B0E0E6 copied!

Powder Blue

 

#003153 copied!

Prussian Blue

 

#004170 copied!

PSG Blue

 

#002387 copied!

Resolution Blue

 

#00CCCC copied!

Robin Egg Blue

 

#5D8AA8 copied!

Royal Air Force Blue

 

#4169E1 copied!

Royal Blue

 

#76ABDF copied!

Ruddy Blue

 

#082567 copied!

Sapphire

 

#4B61D1 copied!

Savoy Blue

 

#87CEEB copied!

Sky Blue

 

#6A5ACD copied!

Slate Blue

 

#1E2952 copied!

Space Cadet

 

#0070BB copied!

Spanish Blue

 

#4682B4 copied!

Steel Blue

 

#008080 copied!

Teal

 

#367588 copied!

Teal Blue

 

#81D8D0 copied!

Tiffany Blue

 

#132257 copied!

Tottenham Navy

 

#2D68C4 copied!

True Blue

 

#3E8EDE copied!

Tufts Blue

 

#40E0D0 copied!

Turquoise

Tên: Twitter Blue
Code: #1DA1F2
Sản Phẩm: none

Tên: Blumine (Blumine)
Code: #1E5E7F
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, topper dino

Tên: UCLA Blue
Code: #2774AE
Sản Phẩm: none

Tên: Ultramarine
Code: #120A8F
Sản Phẩm: none

#AFDBF5 copied!

Uranian Blue

 

#324AB2 copied!

Violet Blue

 

#1a1f71 copied!

Visa Blue

 

#00CCFF copied!

Vivid Sky Blue

 

#1D428A copied!

Warriors Blue

 

#00356B copied!

Yale Blue

 

#0C2340 copied!

Yankees Blue

 

#2E5090 copied!

YInMn Blue

Tone Cam

Tên: LIGHTSALMON
Code: #FFA07A
Sản Phẩm: none

Tên: Contessa (Cam Đỏ)
Code: #CC746F
Sản Phẩm: Thảm chiếc lá, vỏ bọc topper, topper dino

Tên: CORAL
Code: #FF7F50
Sản Phẩm: none

 

 

TOMATO

#FF6347

RGB(255, 99, 71)

 

ORANGERED

#FF4500

RGB(255, 69, 0)

 

DARKORANGE

#FF8C00

RGB(255, 140, 0)

 

ORANGE

#FFA500

RGB(255, 165, 0)